آلرژی به کپک

اگر شما به کپک(قارچ) حساسیت داشته باشید، سیستم ایمنی در زمان تنفس اسپورهای قارچ، واکنشی بیش از حد نشان...