تست های فوق تخصصی

انجام بررسي و معاينات باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي آلرژيك مانند: • آزمايشهاي...