ایمونوتراپی

ایمونوتراپی به منظور کاهش حساسیت فرد به آلرژن ها انجام می شود. بدین صورت که مقادیری از یک ماده...