آلرژی به حیوانات خانگی

حساسیت به حیوانات خانگی یک واکنش آلرژیک به پروتئین­های روی سلول های پوستی حیوانات، بزاق و یا ادرار آنهاست....