فارماکوتراپی

يك فارماكوتراپيست با بهره گيري از علوم تخصصي مانند فارماكولوژي، فارماكوكينتيك، پاتوفيزيولوژي، اقتصاد دارويي، درمان شناسي و … مي تواند باديدگاه باليني كه دارد متخصصين گروهاي مختلف پزشكي را در ارتقاء تصميم گـيري هاي درماني كمك به سزايي نمايـد. متخصصين فارمـاكوتـراپـي مي تواند در بررسي ارزيابي و اثر بخشي داروها و همچنين در رديابي گزارش، پيشگيري و درمان عوارض جانبي مشاوره­هاي سودمندي ارائه نمايند. آنها همچنين تغييرات دارويي مناسب با وضعيت بيماران را در رابطه با رژيم درماني موجود به پزشكان توصيه نمايند. اين توصيه ها شامل قطع يك رژيم دارويي، جلوگيري از شروع داروهاي غير ضروري و مضر، تنظيم اختصاصي درمان در بيماراني كه بيماري غير پايدار دارند، تعديل و تنظيم درمان دارويي بيماري هاي مزمن و يا اجراي فرمولاري(Formulary) دارويي مي باشد. هدف از فارماکو تراپی: ترجيحاً استفاده از فرآورده‌هاي طبيعي- گياهي و سپس استفاده از داروهاي متعارف در درمان عوارض آلرژي و ناهنجاريهاي ايمونولوژيك