خدمات آموزشی

از آنجا كه آموزش و شناخت بيماريهاي آلرژيك و راههاي پيشگيري از آنها نقش بسزايي در كنترل و درمان بيماري دارد لذا سایت، بروشور و کتاب های آموزشی که توسط کلینیک ارائه می شود در آگاهي بخشيدن به بيماران مفيد بوده و درمان ايشان را آسان تر مي‌سازد.