تست پوستی

انجام تست پوستی برای مبتلایان به آلرژی های غذایی انجام می شود بطوری که با یک بار مراجعه به کلینیک به تشخیص پزشک و پس از ویزیت بیمار، واکنش های آلرژیک به واسطه IGE شناسایی شده و بعد از 20 دقیقه جواب تست به وی داده می شود. توجه به این نکته ضروری است؛ بیمارانی که مورد تست پوستی قرار می گیرند باید 5 تا 7 روز قبل از انجام تست هیچ گونه دارویی آنتی هیستامین مصرف نکرده باشند چرا که در جواب تست اختلال ایجاد می شود. داروهای آنتی هیستامین شامل دیفن هیدرامین، ستیریزین، هیدروکسی زین، لوراتادین، فکسوفنادین و داروهای سرما خوردگی مانند Adult Cold است.