تست های فوق تخصصی

انجام بررسي و معاينات باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي آلرژيك مانند: • آزمايشهاي خراش جلدي (Skin prick test) و نيز Skin patch test براي آلرژيهاي مختلف • تست تنفسي (Spirometry) براي بيماران مبتلا به مشكلات تنفسي آلرژيك مانند آسم • انجام آزمايشهاي بررسي‌هاي باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي نقص ايمني مانند تست‌هاي جلدي با PPD، DT و كانديدا