چهارشنبه, 27 تیر 1397

دكتر وحيد قبادي دانا

بورد تخصصي بيماريهاي كودكان از دانشگاه تهران ، عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس كلينيك فوق‌تخصصي آلرژي جهاد دانشگاهي