پنج شنبه, 29 شهریور 1397

دكتر وحيد قبادي دانا

بورد تخصصي بيماريهاي كودكان از دانشگاه تهران ، عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس كلينيك فوق‌تخصصي آلرژي جهاد دانشگاهي